ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΑΕΒΕ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ: 1ο ΧΛΜ ΝΕΟ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ :2231028660-2231020950

FAX: 2231029170

EMAIL : kentayros.ae@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

                                                  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Δ.Σ.

    Στην Λαμία σήμερα την 30η Ιουνιου ημέρα Τετάρτη και ώρα 15,00 μμ. το έτος 2021 εις τα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας υπό την επωνυμία ‘ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε’ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ στα ΚΑΛΥΒΙΑ Λαμίας συνήλθε εις ειδική συνεδρίαση το Δ.Σ. αυτής, κατόπιν προσκλήσεως της Προέδρου κ. Ντάσιου Ολγας.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

1.Ηλίας Στ. Μπλέντζας

2.Όλγα Νικ. Ντάσιου

3.Λεπίδα Χρυσοβαλαντου

Διαπιστωθείσης της κατά το Νόμο και το άρθρο 17 του Καταστατικού απαρτίας αρχίζει η συνεδρίαση με θέμα ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επί του θέματος αυτού η Πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι ο κύριος Μπλέντζας Ηλίας επιθυμεί να αποχωρήσει από το Δ.Σ και από την ιδιότητα του Διευθύνοντα Συμβούλου για προσωπικους λογους. Κατόπιν αυτού μεταξύ των μελών γίνεται μακρά συζήτηση και αποφασίζεται σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό να συγκληθεί ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και να αποφασίσει για το νέο Δ.Σ μετά την αναχώρηση του κ. Μπλέντζα Ηλία . Μεθώ καταρτίζεται η πρόσκληση της Γ.Σ έχουσα ως ακολούθως :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -------------------- ΣΕ EKTAKTH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ«ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.»

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας στα Καλύβια Λαμίας με θέματα ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται κατά το άρθρο 28 του Καταστατικού να παραστούν οι Μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπων οι όντας κύριοι έστω και μιας μετοχής. Προς τούτο οι επιθυμούντες ,να μετάσχουν, μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών οφείλουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της άνω ορισθείσας ημερομηνίας της Συνελεύσεως να καταθέσουν εις το Ταμείο της Εταιρείας τους τίτλους αυτών είτε τα αποδεικτικά καταθέσεως αυτών σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως και τα τυχόν Πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των Μετοχών δια να λάβουν εισιτήριο δια την Γενική Συνέλευση. Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση αναγιγνώσκεται και επικυρώνεται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΤΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ