ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Λ.Καλυβίων (Καλύβια Λαμίας)

Τηλ. Επικοινωνίας : 22310-28660 ΚΑΙ 22310-20950

Fax  22310-29170

email : kentayros.ae@gmail.com

email 2 :kentauro@hol.gr

ΚΙΝΗΤΟ : 6974750805

KINHTO : 6972329367

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ “ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ Α.Ε.Β.Ε.” ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9753/14/Β/86/26

 

Σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 και το άρθρο 25 του Καταστατικού της Εταιρείας καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση 4η Αυγούστου 2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 20,00 στα γραφεία της εταιρείας στα Καλύβια Λαμίας με θέματα ημερήσιας διατάξεως:

 

1) Υποβολή και έγκριση Εκθέσεως Δ.Σ. επί των πεπραγμένων της χρήσεως 2017.

2) Απαλλαγή του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης δια τα πεπραγμένα της χρήσεως 2017, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό.

3) Έγκριση Ισολογισμού χρήσεως 2017.

4) Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. κατά το έτος 2017.

5) Προέγκριση καταβολής μισθών για παροχή εξαρτημένης εργασίας στα μέλη του Δ.Σ γι το έτος 2018.

6) Εκλογή νέου Δ.Σ

7) Εκτίμηση εταιρικης περιουσιας προκειμενου να εκποιηθουν κινητά ή ακινητα στοιχεια που δεν ειναι απαραιτητα και δεν επηρεαζουν αρνητικα την ευρυθμη λειτουργια της.

8) Παν θέμα που θα προκύψει κατά την Συνεδρίαση και ήθελε συζητηθεί από την Γενική Συνέλευση.

Στην Γενική Συνέλευση δικαιούται κατά το άρθρο 28 του Καταστατικού να παραστούν οι Μέτοχοι είτε αυτοπροσώπως είτε δι’ αντιπροσώπων οι όντας κύριοι έστω και μιας μετοχής. Προς τούτο οι επιθυμούντες ,να μετάσχουν, μέτοχοι ή οι αντιπρόσωποι αυτών οφείλουν πέντε τουλάχιστον πλήρεις ημέρας προ της άνω ορισθείσας ημερομηνίας της Συνελεύσεως να καταθέσουν εις το Ταμείο της Εταιρείας τους τίτλους αυτών είτε τα αποδεικτικά καταθέσεων σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τραπεζική Εταιρεία ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ως και τα τυχόν Πληρεξούσια έγγραφα αντιπροσωπεύσεως των Μετοχών δια να λάβουν εισιτήριο δια την Γενική Συνέλευση. Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος προς συζήτηση αναγιγνώσκεται και επικυρούται το παρόν πρακτικό και λύεται η συνεδρίαση.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                        ΤΑ ΜΕΛΗ

 

ΝΤΑΣΙΟΥ ΌΛΓΑ